1 - Bilgi Güvenliği Bilgilendirme


İşbu Belge Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Müşterilerin haklarının korunmasını kapsamaktadır. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili Uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.


Her halükarda gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz Şirketimiz (“Site”) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından aldığınız Ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/ya bunlarla ilgili ticari mali hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatleri için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Böylece bahsi geçenlerce gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerekse her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirilmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile kişisel verileriniz otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralma, yasal azami süreleri aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de alınabilecektir.


Kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ayrıca bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu şirketimiz (“Site”)’ye başvurabileceğinizi, bu başvuru talepleriniz gereğinin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini) yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanarak kabul edilmeyebileceğini, bu taktirde kanuni mercilere başvurabileceğinizi, kanunen yapılması mümkün veya gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlenmelerinin ise her halükarda devam edeceğini bilgilerinize sunarız.


2 - KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMA KANUNU KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Erbatu Grup Metal Makine Üretim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Erbatu Grup Metal Makine Üretim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti. ( Erbatu olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dahil olmak üzere Erbatu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir. KVKK uyarınca taşıdığımız “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.


a. Kişisel Veri Nedir?


Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, aile durum bilgileri, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu sayfada Kişisel Verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Bu kapsamda Erbatu olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımıza, ziyaretçilerimize, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarına ait Kişisel Verileri toplamaktayız. Topladığımız Kişisel Verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:


• Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi, gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.


• İletişim Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.


• Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir.


• Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ücret, maaş bilgisi, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.


• Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterimiz konumunda bulunan asıl işveren yetkilileri ve çalışanları, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.


• Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından, fiziksel mekana girişte ve mekanın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.


• İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından elde edilen kişisel verilerdir.


• Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), din ve üye olunan dernek, sendika bilgisi gibi verilerdir.


• Diğer Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, platform (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız) kullanıcılarımızdan ve alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.


b :Tanımlar


İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,


Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,


Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.


İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Erbatu Grup Metal Makine Üretim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti (“Şirketimiz”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;


Veri Sorumlusu : Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; Sakarya Ticaret Sicili nezdinde 22152 sicil numarası ile kayıtlı, Mersis 0-338016924400011 numaralı, şirket merkezi “Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize Sanayi 11 Sk. No: 5 Hendek/ Sakarya” Erbatu Grup Metal Makine Üretim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şt’ dir.


Verisi Toplanan Taraflar: Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız.


c : Kimlerin Kişisel Verilerini Topluyoruz?


Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın

Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,


Müşterilerimizin,


Tedarikçilerimizin,


Danışmanlarımızın,


İş ortaklarımızın,


Hissedarlarımızın,


Şirket yetkililerimizin,


Şirket vekillerimizin,


Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının,


Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin, Anket katılımcılarının,


Ziyaretçilerimizin,


Şirketimizin Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler


d : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;


Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,


Eğitim ve öğretim bilgileri,


İstihdam bilgileri,


Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,


Hukuki işlere ilişkin bilgileri,


Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,


Finansal bilgileri,


Denetim bilgileri,


Elektronik medya kullanımı bilgileri,


Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,


İş aktiviteleri bilgileri,


Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,


Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,


Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),


Telekomünikasyon kayıtları,


E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,


Giriş kayıtları,


Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,


Biyometrik veriler ve Adli sicil kayıt bilgileri


Şirketimizin Veri Toplama Amaçları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz.


e: Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?


Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız. Kişisel Verilerinizi internet ve mobil platformlarımız (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız), çeşitli sosyal medya mecralarında Erbatu adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden , Erbatu tarafından yönetilen çağrı merkezimiz kanalıyla, e-posta, kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Erbatu satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, iş bağlantıları, bayi ve satış kanalı, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız. Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:


• Açık rızanızın bulunması,


• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,


• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumundayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,


• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,


• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,


• Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,


• Erbatu olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,


• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.


Erbatu olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.


f: Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla işlemekteyiz?


Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki genel amaçlarla işlemekteyiz:


(1) Erbatu tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, üretimi, satış, teslimat ve kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması, satış sonrası bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi


(2) Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması


(3) Müşteri ve tüketici gibi ilgili kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, değerlendirilmesi ve destek hizmetlerinin verilmesi, tüketici memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet anketlerinin uygulanması


(4) Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi


(5) Erbatu tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi


(6) Pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi


(7) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi


(8) Müşteri, tüketici ve iş bağlantılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform (internet ve mobil site ve uygulamalar) kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması


(9) Erbatu ve Erbatu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların planlanması, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.)


(10) Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması


(11) Erbatu’nun ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması


(12) Erbatu’nun insan kaynakları, muhasebe/finans politikalarının yürütülmesi


(13) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi


(14) Yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.


g: Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?


Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan İlişkili olduğumuz kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız. Erbatu olarak kişisel verilerinizin güvenli olarak muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz. Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve yurtdışın da bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim), gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere aktarılabilmekteyiz. Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Erbatu şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi ve hukuk danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) bilişim sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama araçları gibi Erbatu’ya ürün veya hizmet sağlayan 3. Kişiler; (5) alt işverenlik ve personel kiralama hizmeti vermekte olduğumuz müşteriler.


h:. Haklarınız ve Başvuru Usulü


hh. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız


Erbatu ve iştirakleri bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:


(1) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


(2) Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme


(3) Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,


(5) İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


(7) Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


(8) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


(9) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak erbatuuretim@hs01.kep.tr e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.


hhh :Başvuru


Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda verilen başvuru formunu doldurarak:


1. Veri Sorumlusu Kimlik bilgileri alanında yer alan şirket adresimizdeki danışma ofisine teslim edilerek ya da yine aynı adrese Noter aracılığı ile tebligat çekilerek,


2. Kayıtlı elektronik posta vasıtası ile yapılabilir. Erbatu, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Erbatu’ya yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Erbatu olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.


hhhh. Şikâyet


Erbatu’ya yöneltmiş olduğunuz taleplerin Erbatu tarafından reddedilmesi, Erbatu tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve cevap verilmemesi halinde 30 (otuz) günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.


3 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu Erbatu Grup Metal Makine Üretim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti (Kısaca “ERBATU GRUP METAL MAKİNE ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ.”) firmasıdır. Bu kişisel veriler, ERBATU GRUP METAL MAKİNE ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ sorumluluğunda olup, yalnızca firmanın ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin ERBATU GRUP METAL MAKİNE ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ firmasının ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir.


Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır. Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı kanunun 5/2-c veya 5/2-f maddelerindeki hukuki sebepler kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olma ve meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir.


ERBATU GRUP METAL MAKİNE ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ’ ne tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen veriler ERBATU GRUP METAL MAKİNE ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ’’nin iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve 6698 sayılı kanunun 8. maddesine uygun olarak aktarılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu ERBATU GRUP METAL MAKİNE ÜRETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ’ ne iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkındaki detaylı bilgileri “www.erbatu.com.tr” adresindeki kişisel veri koruma politikamızda bulabilirsiniz. Erbatu Grup Metal Makine Üretim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti olarak e-posta – web sayfamız başvuru bölümü – Facebook - Instagram ve whatsApp üzerinden bize ulaşan tarafınızca iletilen kimliğinizi, iletişiminizi, müşteri işlemlerinizi ve diğer tüm kişisel verilerinizi sadece aşağıdaki amaçlarla işliyoruz;


İletişimin yapıldığı kişiye doğru hitap etmek, İstatistiksel amaçlarla iletişimin doğrulanması ve iletişimin belirlenmesi, Firmamıza ait bilgi danışmanlığı hizmeti satın alma sürecini yürütmek, Ortaya çıkabilecek ihtilaflarda delil olarak kullanmak, Ürünlerimizin ve Hizmetlerimizin satış süreçlerini yürütmek, Müşteri, aday istek, öneri ve şikayetlerini değerlendirerek müşteri veya aday memnuniyetini sağlamak.


Bu kişisel veriler, hukuken yetkili resmi makamlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Bu kişisel veriler, açık rızanız ve “Sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla işlenmesi gereklidir” şeklinde ifade edilen hukuki gerekçeler ile ilgili platform üzerinden otomatik olarak işlenir, ” Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesinde yer alan ”veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi koşuluyla, veri sorumlusu tarafından gözetilen meşru menfaatler için verilerin işlenmesi gereklidir. Konu hakkındaki detaylı bilgileri “www.erbatu.com.tr” adresindeki kişisel veri koruma politikamızda bulabilirsiniz.


4 - ÇEREZ POLİTİKASI


Bu Çerez Politikası(“Politika”) Erbatu Grup tarafından yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar ve internet siteleri için geçerlidir.


1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri) Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ internet sitesinin düzgün biçimde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik ve reklam sunma, ziyaretçiler ve müşteriler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak ve trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır


2. Çerezler ve Kullanımı Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve site ziyaret edildiğinde kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından kullanılabilir. Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir. Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri içermez. Ayrıca çerezler işlevlerine göre de analitik


3. şahıs çerezleri, zorunlu çerezler, ticari çerezler olarak sınıflandırılabilir. Erbatu olarak genellikle anonim nitelikte olan ve internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanmakla birlikte niteliği gereği kullanıcı kişisel bilgilerini de barındırabilen analitik çerezler de kullanmaktadır. 3. Internet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. Kullanıcılar web tarayıcıları ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız web tarayıcısına göre değişmektedir. Web tarayıcınızdaki “Yardım” komutlarını kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz. Erbatu web sitesini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda web sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için: www.AboutCookies.org.


4. Analitik Amaçlı Üçüncü Şahıs Çerezleri Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak için sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, sitemizde ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen farklı işlemleri, ziyaretçilerin coğrafi konumlarını ve ziyaretçilerin siteye dönüş sayısını ölçmekteyiz. Elde edilen sonuçların tamamı derlenir ve hepsi anonimdir. İnternet kullanıcılarının gezinme alışkanlıkları ve davranışları hakkında şu bilgileri sağlar: ziyaretçi sayısı, ziyaret sayısı, görüntülenen sayfa sayısı ve İnternet kullanıcılarının ilgi alanlarını verimli şekilde ölçmek için gerekli diğer bilgiler. Bu sonuçlarla bu web sitelerinin ergonomisini ve içeriğini geliştirmek mümkün olur.


5. Güvenlik Hesap bilgilerinize erişim sağlamanıza olanak tanıyacak güvenli bir sunucu sunuyoruz. Bu sunucu, siz bize göndermeden önce bilgilerinizi şifreler. Ayrıca, bize ifşa ettiğiniz bilgilerinizin güvende, doğru ve güncel kalmasını ve sadece kullanım amacı için gerekli süre boyunca tutulmasını sağlayacak ilgili önlemleri de alıyoruz. Tarafımızdan teknik güvenlik önlemleri alınmakla beraber çevrimiçi yazışma ve internet üzerinden alışverişin doğasında olan riskleri kabul etmektesiniz.


6. Sorumluluk Reddi Gelecekte diğer siteleri de içeren geniş bir yelpazeye bağlantı sağlayacağız ve zaman zaman sitemizde üçüncü şahısların reklamlarını yayınlayabiliriz. Bu sitelerin ve reklam veren üçüncü şahısların içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcılarının bilgilerini işleme yollarından biz sorumlu değiliz. Özellikle, açık şekilde belirtilmediği sürece bu siteler veya reklam verenler için aracılık yapmayız ve onların adına sunum yapma yetkisine sahip değiliz.


5 - BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

Firma Ünvanı : Erbatu Grup Metal Makine Üretim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti


Ticari Sicil Memurluğu : SAKARYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ


Mersis : 0-338016924400011


Ticari Sicil Numarası : 22152


Tescil Tarihi : 26.04.2011


Vergi Dairesi : Hendek Vergi Dairesi


Vergi Numarası : 3380169244


Adres : KARGALI HANBABAOSB MAH. ORGANİZE SANAYİ 11 SK. NO: 5 HENDEK/ SAKARYA