banner
Yanlış Alt İşveren Tercihinde Yaşanan Sorunlar
Sadece bordrolama tarzı yapılan asıl işveren – alt işveren ilişkileri, alt işverenin yönetim sorumluluğunu en aza indirmektedir.

Bu Tarz Çalışmalarda;

 

 • Alt işveren maliyet yönetimi kaygısı taşımamaktadır,
 • Yan ve destekleyici hizmetler içermeyen bir anlaşma şekli asıl işvereni yanlış yönlendirebilmektedir,
 • İşçi maliyetlerinin (maaş, vb.) belirlenmesinde alt işveren müşteriyi kazanabilmek adına maaşları düşük tutup komisyon oranını yükseltebilmektedir. Bu sebeple yapılan anlaşmayı müteakip toplama işgücü ile hizmete başlanmaktadır.       
 • İşçi temininde “seçme,  değerlendirme ve eğitim”  verilmeden işbaşı yaptırılan çalışanlarla, hizmet amacını çökerten ilk adım olmaktadır.
 • Yasal sorumluluklar yerine getirilmemekte ve yasal takiplerden asıl işveren sorumlu tutulmaktadır.
 • Personel maaşlarında fazla mesai ödemesi çalışana yapılmamakta alt işveren kasasına düşmektedir.
 • Çalışanın taşeron yetkililerince denetlenmemekte, ihtiyaçlarının karşılanmamakta, sorunları dinlenilmemektedir.
 • Denetleme ve raporlamaların olmadığı bir çalışma şeklinde iyileştirmelerde yapılmamaktadır.

Sonuçlar;
 • Takipsiz ve denetimsiz hizmetlerde, çalışanda aidiyet duygusunun oluşmamasına ve mutsuzluğa sebep olmakta, performansı olumsuz yönde etkilemektedir.
 • İşyeri bağlılığının oluşturulamadığı çalışmalarda üretim kalitesi ve yönetim sistemi zarar görebilmektedir.
 • İşçi sirkülasyonu artabilmektedir.
 • Sirkülasyon ise iç düzenin ve otoritenin sarsılması gibi temel sorunlara yol açabilmektedir.
 • Verilen işlerin denetlenmemesi ve yeterince raporlanmaması, asıl işverenin ”üretim ve mali planlamalarını” sağlıklı yapamamasına sebep olmaktadır.
 • İşe başlatılan işçilerin mesleki sertifika ehliyet gibi belgelerinin var olmaması iş kazalarında ilk sırada asıl işvereni sorumlu tutmaktadır.
 • Personelin sağlık denetimlerinin ve özlük evraklarının düzenli ve eksiksiz takip edilmemesi, aynı oranda asıl işvereni de bağlamaktadır.
 • Alt işverenin SGK Vergi gibi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda asıl işveren, alt işverene söz konusu ödemeleri yaptığı halde bu borçtan mesul kılınmaktadır.
Bu anlayış, uygulama çeşitli problemlere yol açmakta, işveren ile alt işveren arasında beklenen uyumu bozmaktadır.